Cíle udržitelného rozvoje OSN pro lepší život

Recyklace, udržitelný rozvoj a respekt ke všem živým bytostem představuje v současné době ještě aktuálnější téma než kdy dříve. Každý den se setkáváme s mnoha systémy aktivně přispívajícími ke zlepšení nebo alespoň zakonzervování současného stavu naší planety a vytvoření lepších podmínek pro život nás i budoucích generací. I přes nezpochybnitelně bohulibý záměr však mnoho těchto činností přistupuje k problémům pouze kuse a neřeší je globálním způsobem.


Není malých činů, nicméně pro úspěšné naplnění mise nelze než postupovat systematicky a přemýšlet v širším kontextu. A právě to je cílem relativně nového projektu OSN Sustainable Development Knowledge Platform (Platforma udržitelného rozvoje).

 

Seznam cílů udržitelného rozvoje OSN

 

Tento projekt schválený a spuštěný v roce 2015 Organizací Spojených Národů si vytyčil 17 základních cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které by měly být díky zapojení vlády a komerčních, neziskových i soukromých sektorů naplněny do roku 2030. V rámci následujících patnácti let by se tak naše společnost měla z vlastní iniciativy aktivně zapojit do všech otázek stanovených problémů, a to nejen prázdnými gesty, ale opravdovým zapálením pramenícím z pokory a uvědomění. Ostatně Česká republika patří mezi země, které se tohoto úkolu zhostily nanejvýš svědomitě. Ze 157 zemí světa, zapojených do tohoto programu, je naše vlast hodnocena jako pátá nejlepší v přístupu k udržitelnému rozvoji. Před námi se umístily pouze skandinávské země. ČR dosáhla indexu 81.9, což je nadprůměr celosvětově i v rámci regionu, kde je průměr 77.7. Studie ocenila posun Česka především v otázce chudoby, zdraví a kvalitního života, přístupu k pitné vodě, ekonomického růstu a života na souši. Naopak prostor pro zlepšení byl identifikován v partnerství mezi sektory a inovacích.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE

Ačkoli by hlavní motivace měla vycházet z touhy po zlepšení současných a budoucích životních podmínek a udržení zdrojů a klimatu naší planety, v květnu byly uděleny historicky první Ceny SDGs, prestižní ocenění za společenskou odpovědnost a udržitelnost. Česká republika se stala jednou z prvních zemí na světě, kde se ceny za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN udílí. Vítěze společně vyhlásily Úřad vlády, Asociace společenské odpovědnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a OSN Česká republika. Tyto ceny demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem, čímž naplňují poslední ze 17 stanovených bodů – Partnerství ke splnění cílů.

Vítězové naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs).
Vítězové naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs).

Nejzajímavější kategorií cen jsou bezesporu menší a často alternativní projekty soukromého sektoru, které zahrnují rozmanité aktivity dotýkající se širokého pole vytyčených cílů. Od organizací bojujících za lidská práva a globální sociální rovnost přes projekty udržitelného charakteru specializující se na recyklaci a využívání obnovitelných energetických zdrojů až po zdravotní nadace nabízející nezištnou pomoc dětem s onkologickým onemocněním. Za zmínku stojí například české projekty jako Český ostrovní dům, Ikea – druhý život nábytku, Scioškola, Kola pro Afriku nebo projekt Zachraň jídlo.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE

Další články