Co do kanalizace nepatří?


„DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. Pod tímto názvem zahajuje u příležitosti nadcházejícího Světového dne vody společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a její dceřiné společnosti působící v České republice vzdělávací program pro žáky středních a základních škol.

Každý rok zpracují čistírny odpadních vod jen v regionu jižních Čech 54 milionů m³ odpadní vody. Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. 

Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Typické je to například pro tuky a oleje, které ve zvýšeném množství přitékají na čistírny o vánočních svátcích. 

„S ochranou přírody a vody, která je její nezbytnou součástí, musí začít každý sám u sebe. Naším cílem je, aby projekt DOODPADU přispěl alespoň pomyslnou kapkou k tomu, že nám nebude tato problematika lhostejná,“ řekl předseda představenstva ČEVAK a.s. Jiří Heřman.

Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se dlouhodobější vzdělávací program „DOODPADU“ zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.

Vzdělávání pro nejmenší

Žáci prvního stupně základních škol (2. až 5. třída) se na výukových hodinách interaktivní formou dozvědí, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět do přírody, a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provede postavička kocoura AGIho, který je zároveň symbolem celého projektu, jeho podobu průvodce si vybraly samy děti.

Pro studenty středních škol je nachystána soutěž na téma „Co do kanalizace nepatří aneb To fakt nevyčistíš“, kterou zahajujeme v těchto dnech. Jejich úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. 

„Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet reklamní spoty, plakáty, krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací, které vyhlásíme na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na maturitní ples,“ řekl vedoucí marketingu a komunikace Energie AG Bohemia Ivan Kafka.

Co je odpadní voda?

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena každodenní lidskou činností. Může to být voda komunální, pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a dalších, nebo odpadní voda průmyslová, pocházející od velkých producentů. Odpadní voda odtéká pomocí systému kanalizačního potrubí a stok na čistírny odpadních vod (ČOV).

Jaké jsou podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace? Pravidla pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje Kanalizační řád – dokument schválený příslušným vodoprávním úřadem. 

Právě ten stanovuje podmínky, za jakých producenti mohou odpadní vodu vypouštět. Stanovení podmínek je důležité proto, aby odpadní voda nejen bezpečně odtekla do ČOV, ale mohla také být účinně vyčištěna před jejím opětovným vypuštěním do vodních toků (recipientu).

Významnou část odpadních vod tvoří odpadní vody ze zdravotnických zařízení, restauračních provozoven, potravinářských a dalších průmyslových podniků. Právě pro tyto zvláštní odpadní vody jsou stanoveny individuální limity znečištění, které stanovuje místně příslušný vodoprávní úřad ve spolupráci s provozovatelem kanalizace.

Co do kanalizace (stokové sítě) nepatří a kam s tím?

Veškeré hygienické potřeby patří do kontejnerů na směsný odpad.

Léky patří zpět do lékárny.    

Biologický odpad · odpady z kuchyňských drtičů · zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin · tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností patří do kontejnerů na směsný odpad, případně do speciálních kontejnerů na biologický odpad.

Chemikálie a další nebezpečné látky · staré barvy, ředidla, lepidla · kyseliny, louhy, detergenty a tenzidy (čistící a prací prostředky) · mazadla, oleje · domácí a zahradní chemie · obsah baterií, ropné látky a další chemické látky patří do sběrných dvorů · radioaktivní, infekční a karcinogenní látky patří do specializovaných firem, které k tomu mají oprávnění.

Co se stane, když vylijeme do odpadu tuk nebo olej?

Tuk v kanále hrudkovatí a postupně na sebe nabaluje a zachycuje další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je.

V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod.

Jak ale zacházet v domácnosti s použitými tuky a oleji? Nejlepším řešením je přelít je do plastové lahve a odevzdat jako tříděný odpad ve sběrném dvoře, v horším případě odnést do kontejnerů na směsný odpad.

Jiný režim mají ale restaurační a kuchyňské provozy. Pro ně platí povinnost řádně provozovat lapáky tuku. Lapák tuku je zařízení sloužící k zachycení tuků z odpadních vod, a tím přispívá k ochraně kanalizačních přípojek a řadů před poškozením. 

Například výlevky, dřezy, žlaby na přípravu masa, mytí stolního a provozního nádobí apod. musí být napojeny na samostatnou kanalizační větev. Ta ústí do lapáku tuku. Zachycený tuk se po určité době provozu, která je stanovena provozním řádem, z lapáku tuku odstraňuje. Vzniklý odpad musí být předán specializované firmě k likvidaci.

Co se stane s odpadem ze zubařské ordinace?

Každá zubařská ordinace musí být vybavena účinným odlučovačem amalgámu. Ten totiž obsahuje mimo jiné toxickou rtuť, která znečišťuje odpadní vody a nesmí se do kanalizace dostat. Obsah odlučovače amalgámu likviduje specializovaná firma.

Co kuchyňský odpad?

Kuchyňský odpad je podle zákonných předpisů zařazen mezi biologicky rozložitelný odpad. Tento pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen v kanalizační síti, ale i při čištění odpadních vod a jejich následném vypouštění zpět do vodních toků. Kuchyňský odpad, a to ani v rozmělněném stavu, do kanalizace rozhodně nepatří.

Další články